1.500 euro netto pensioen? Allemaal goed en wel, maar...

Mooie voorstellen roepen veel vragen op. En die verdienen een antwoord. Onze pensioenspecialist Kim De Witte staat klaar om je die te bezorgen. Hieronder vind je alvast de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe gaan jullie dat betalen?

Antwoord:

 

Het minimumpensioen van 1.500 euro netto in heel België invoeren kost 2,8 miljard euro. Dat is wel betaalbaar. Het is een politieke keuze. Alleen maken de establishmentspartijen andere keuzes, keuzes die veel meer geld kosten aan onze sociale zekerheid.

  • De taxshift van de regering-Michel kost onze sociale zekerheid 3,6 miljard euro per jaar. Waarom is dat wél betaalbaar en het minimumpensioen niet?
  • De regering-Michel beloofde dat ze multinationals zou verplichten minstens 7,5 procent belasting  te betalen op hun winsten. Vandaag is dat nog altijd minder dan 6 procent. De minimale belastingvoet voor multinationals optrekken naar 7,5 procent zou bijna 3 miljard opleveren. Waarom zijn eerlijke belastingen niet haalbaar?
  • Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Portugal geven in verhouding een vierde tot de helft meer uit aan de pensioenen van hun werknemers. Maar onze pensioenen zouden onbetaalbaar zijn?
  • In 2008 vond de regering 24 miljard voor de banken, waardoor de staatsschuld fors omhoog ging. Die schuld zijn wij nu nog steeds aan het afbetalen. Maar 2,8 miljard voor menswaardige pensioenen zou onvindbaar zijn?

Wij stellen drie concrete maatregelen voor om de 2,8 miljard voor de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto te betalen:

  • 1 miljard euro willen we halen bij de grote vermogens. Een miljonairstaks brengt 8 miljard euro op. Een deel daarvan gebruiken we om de pensioenen te verhogen.
  • 1 miljard euro halen we uit een doortastende aanpak van de grote fiscale fraude en belastingontwijking. Elk jaar wordt er voor meer dan 30 miljard euro aan belastingen ontdoken. Een groot deel daarvan verdwijnt naar belastingparadijzen.
  • 1 miljard euro willen we halen uit meer fatsoenlijke jobs met correcte sociale bijdragen. Volgens het Federaal Planbureau liepen de fiscale vrijstellingen en andere cadeaus voor grote bedrijven in 2018 al op tot 16,02 miljard euro. Geld dat eigenlijk naar de sociale zekerheid had moeten gaan, maar nu verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders. Een deeltje van dat geld willen wij investeren in hogere pensioenen.

Hoe gaan jullie dat voor mekaar krijgen? Is de strijd voor 1.500 pensioen netto wel te winnen?

Antwoord:

 

Alles wat de werkende mensen vandaag aan sociale verworvenheden kennen, is afgedwongen door strijd van onderuit. Niets hebben ze cadeau gekregen: de betaalde vakantie, de 40-urenweek, de ziekteverzekering, de bescherming bij werkloosheid. Met strijd kunnen we wel degelijk 1.500 euro afdwingen. 

Dankzij actie van onderuit zijn de regerende partijen afgestapt van hun plan voor een pensioen met punten en hebben ze de turteltaks ingetrokken.

Tachtig procent van de Belgen steunt ons voorstel van een pensioen van 1.500 euro netto. Er is dus een groot draagvlak. Het zijn vooral de traditionele politici, die zelf een pensioen van ruim 4.000 euro krijgen, die onwillig staan tegenover dit idee.

Wij willen hen met meer dan 250.000 handtekeningen en acties opnieuw onder druk zetten.

Een rusthuis/mijn huis kost meer dan die 1.500 euro. Is dat niet te weinig?

Antwoord:

De prijzen van rusthuizen zijn inderdaad onbetaalbaar hoog. De PVDA heeft een globale pensioenvisie. Naast een verhoging van het minimumpensioen willen wij het pensioen van alle werknemers versterken: berekening op 75 procent van het gemiddeld loon in plaats van de huidige 60 procent. Onze pensioenen zijn immers de laagste van West-Europa en er is geen enkele goede reden voor om dat zo te houden. Ook de prijzen van de rusthuizen willen we aanpakken met een maximumfactuur die nooit hoger mag zijn dan je pensioen.

Hoelang moet je gewerkt hebben om die 1.500 euro netto te krijgen?

Antwoord:

40 jaar. Zowel mannen als vrouwen hebben recht op 1.500 euro netto pensioen na 40 jaar werken.

Mensen die weinig of niet gewerkt hebben, krijgen die ook 1.500 euro?

Antwoord:

 

 

Neen. Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet.

De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen. Het zijn wat we noemen gelijkgestelde periodes en die willen we natuurlijk niet afschaffen.

Iemand die 20 jaar gewerkt heeft zal recht hebben op minimaal 20/40 x 1500 euro = 750 euro netto pensioen. Iemand die 30 jaar gewerkt heeft, zal recht hebben op minimaal 30/40 x 1500 euro = 1.125 euro netto pensioen.

Overigens willen we ook alle uitkeringen (voor ouderen, zieken, mensen met een beperking, gepensioneerden, enz.) optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Dat staat zo in ons programma.

Is die 1.500 euro netto ook voor zelfstandigen?

Antwoord:

Ja. De PVDA stelt voor om ook kleine zelfstandigen een minimumpensioen van 1.500 euro netto te garanderen na een loopbaan van 40 jaar. De berekening gebeurt op de dezelfde manier als voor werknemers.

Telt het minimumpensioen van 1500 euro netto niet alleen voor wie een volledige loopbaan heeft? Als ik minder gewerkt heb, krijg ik dan niets?

Antwoord:

Neen. Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet.

De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen. Het zijn wat we noemen gelijkgestelde periodes en die willen we natuurlijk niet afschaffen.

Iemand die 20 jaar gewerkt heeft zal recht hebben op minimaal 20/40 x 1500 euro = 750 euro netto pensioen. Iemand die 30 jaar gewerkt heeft, zal recht hebben op minimaal 30/40 x 1500 euro = 1.125 euro netto pensioen.

Overigens willen we ook alle uitkeringen (voor ouderen, zieken, mensen met een beperking, gepensioneerden, enz.) optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Dat staat zo in ons programma.

Waarom moet je je geboortedatum en adres invullen om te tekenen?

Antwoord:

We willen het voorstel officieel indienen bij het Federaal Parlement. De wet eist dat minstens 25.000 mensen zo’n voorstel steunen en dat die naast hun handtekening ook hun geboortedatum en adres vermelden.

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?

Antwoord:

Neen. De PVDA wil dezelfde regeling voor mannen en vrouwen. Het minimumpensioen van 1500 euro netto na een loopbaan van 40 jaar laat toe een stap vooruit te zetten richting gelijkheid. Vandaag krijgt één op twee vrouwen minder dan 1000 euro pensioen per maand. Het is dus hoog tijd om het pensioen voor vrouwen te verhogen.

Wat is een burgerwet? Waarom dient de PVDA niet zelf een wetsvoorstel in?

Antwoord:

In 2014 kreeg de PVDA haar eerste verkozenen in het parlement. In vijf jaar tijd hebben zij 47 wetsvoorstellen ingediend. De meeste daarvan genoten een brede steun bij de bevolking: bijvoorbeeld de miljonairstaks (ondersteund door 85% van de Belgen), de verlaging van de pensioenleeftijd naar opnieuw 65, of de verhoging van de uitkeringen tot boven de armoedegrens.

Maar van die 47 wetsvoorstellen werd er maar één besproken. Of beter, het werd tijdens een commissievergadering gedurende enkele seconden vermeld, om vervolgens door de rechtse partijen onderaan in de schuif te worden gelegd.

Voor ons is het duidelijk: als we de traditionele partijen willen dwingen om een minimumpensioen van 1500 euro netto in te voeren, dan moeten we een gunstige krachtsverhouding creëren door zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. De rechtse partijen en de werkgevers willen er niets over horen, en de volksvertegenwoordigers van de partijen die het minimumpensioen tijdens de verkiezingscampagne beloofden, dreigen het snel te “vergeten”, zeker als we weten dat zij zelf zeker zijn van een pensioen van ruim 4000 euro.

Daarom willen we 250.000 handtekeningen verzamelen voor een burgerwet.

De burgerwet bestaat sinds mei 2019. Ze laat burgers, mensen die niet verkozen zijn, toe om officieel een wetsvoorstel in te dienen bij het parlement, als ze daarvoor voldoende handtekeningen hebben. Hun voorstel moet dan verplicht besproken worden in een parlementaire commissie.

Voor de PVDA is dit een goede manier om het woord en de macht aan de mensen te geven en druk te zetten op de traditionele partijen.

Wat met mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt?

Antwoord:

Gelijkgestelde periodes blijven gelijkgestelde periodes. Daar veranderen we niets aan.

Waarover gaat het? De gelijkgestelde periodes zijn periodes waarin je niet werkt maar die wel meegenomen worden in de berekening van je pensioen. Het gaat om periodes van erkende werkloosheid, ziekte, tijdskrediet om voor kinderen, ouders of familie te zorgen.

Iemand die bijvoorbeeld 35 jaar heeft bijgedragen en vervolgens 5 jaar ziek is, heeft een loopbaan van 40 jaar (35 jaar effectief gewerkt en 5 jaar gelijkgesteld).

Wat betreft mensen met een beperking, zijn er twee verschillende mogelijkheden.

 

  1. Als de beperking het resultaat is van een arbeidsongeval, telt de rest van je leven en je loopbaan als gelijkgestelde periode. Je pensioen wordt dan berekend op basis van je laatste loon vóór het arbeidsongeval.

  2. Als de beperking er van bij de geboorte is of een andere oorzaak heeft dan een arbeidsongeval, wordt het niet als een gelijkgestelde periode gezien. Als je niet kan werken, krijg je een invaliditeitsuitkering. Op je pensioengerechtigde leeftijd krijg je een inkomensgarantie-uitkering. Het gaat dan niet echt om een pensioen.

Deze uitkeringen zijn overigens schandalig laag. Een beperking leidt vandaag vaak tot armoede. Dat is onaanvaardbaar. Daarom willen we deze uitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens.

 

Moet er ook geen maximum pensioen komen?

Antwoord:

Ja, we zijn ook voor een maximumpensioen. In onze sociale zekerheid zit een verzekeringslogica. Je betaalt bijdragen op je loon en verkrijgt daarop rechten. We zijn er dus niet voor dat iedereen hetzelfde pensioen krijgt, zoals we ook niet voor iedereen hetzelfde loon willen. Maar de verschillen moeten redelijk blijven.

We willen een waardig pensioen van 1500 euro netto en een maximumpensioen van twee keer het minimumpensioen, dus 3.000 euro netto. Wie heeft er vandaag meer dan dat? De zelfstandigen en loontrekkenden alvast niet. Zij krijgen maximaal 2390 euro bruto, of tussen 1700 en 1800 euro netto.

Ministers, volksvertegenwoordigers, diplomaten en magistraten daarentegen... En als zij nu eens een inspanning zouden doen?

Wat met de huidige sociale bijdragen op kleine pensioenen?

Antwoord:

Je betaalt een solidariteitsbijdrage en een RIZIV-bijdrage op je pensioen. De solidairiteitsbijdrage stijgt naargelang de hoogte van je pensioen. De RIZIV-bijdrage is voor iedereen dezelfde (ongeveer 3%). Wij zijn niet voor de afschaffing van die bijdragen, maar wel voor een minimumpensioen van 1500 euro netto, dus na betaling van de bijdragen.

Zal er nog veel overschieten als we op die 1.500 euro belastingen moeten betalen?

Antwoord:

We willen een minimumpensioen van 1500 euro netto, dat wil zeggen na belastingen.

Wat verandert er voor mij als ik al gepensioneerd ben?

Antwoord:

Als je nu volgens mypension.be een pensioen hebt dat onder de 1.500 euro netto ligt en je hebt 40 jaar gewerkt, dan zal je pensioen worden opgetrokken naar 1.500 euro netto.